با چه ساعتی جهت دورهمی موافق هستید؟

3 people answered (0 commented)

۱- ساعت ۲ الی ۴

50% (2 answers)50 % (2 answers)

۲- ساعت ۳ الی ۵

50% (2 answers)50 % (2 answers)

۳- ساعت ۴ الی ۶

0% (0 answer)0 % (0 answers)